Well-established immunotherapy with R837-loaded boron neutron capture-shocked tumor cells

  • Impact factors: 17.4
  • Publication: Nano Today
  • Author:Kui Chen, Sen Liu, Linwen Lv, Jianfei Tong, Junyang Chen, Haojun Liang, Yujiao Wang, Fan Hu, Qiuyang Liu, Hao Li, Ziteng Chen, Jiacheng Li, Zhijie Wang, Ya-nan Chang, Juan Li, Hui Yuan, Shinian Fu, Tianjiao Liang, Gengmei Xing
  • DOI citation-doi:10.1016/j.nantod.2023.101995
  • Date:2023-09-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation