Whole-genome resequencing of the native sheep provides insights into the microevolution and identifies genes associated with reproduction traits

  • Impact factors: 4.4
  • Publication: BMC GENOMICS
  • Author:Zhu Mengting,Yang Yonglin,Yang Hua,Zhao Zongsheng,Zhang Hongmei,Blair Hugh T.,Zheng Wei,Wang Mingyuan,Fang Chenhui,Yu Qian,Zhou Huaqian,Qi Hangdong
  • DOI citation-doi:10.1186/s12864-023-09479-y
  • Date:2023-07-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation