WLJP-025p, a homogeneous Lonicera japonica polysaccharide, attenuates atopic dermatitis by regulating the MAPK/NFκB/AP-1 axis via Act1

  • Impact factors: 8.2
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
  • Author:Tao Zhang, Xiuming Rao, Shiyuan Song, Keke Tian, Yuqi Wang, Chaoyu Wang, Xinyu Bai, Ping Liu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.128435
  • Date:2023-11-26

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation