Wnt4 increases the thickness of the epidermis in burn wounds by activating canonical Wnt signalling and decreasing the cell junctions between epidermal cells

  • Impact factors: 5.3
  • Publication: Burns & Trauma
  • Author:Xiang Fei,Wang Pei,Gong Hao,Luo Jia,Zhou Xin,Zhan Chenglin,Hu Tianxing,Wang Mengru,Xing Yizhan,Guo Haiying,Luo Gaoxing,Li Yuhong
  • DOI citation-doi:10.1093/burnst/tkac053
  • Date:2023-07-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation