Yangqing Chenfei formula alleviates silica-induced pulmonary inflammation in rats by inhibiting macrophage M1 polarization

  • Impact factors: 4.9
  • Publication: Chinese Medicine
  • Author:Tian Xinrong, Wei Yu, Hou Runsu, Liu Xinguang, Tian Yange, Zhao Peng, Li Jiansheng
  • DOI citation-doi:10.1186/s13020-023-00787-9
  • Date:2023-06-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation