Z-Guggulsterone Induces Cell Cycle Arrest and Apoptosis by Targeting the p53/CCNB1/PLK1 Pathway in Triple-Negative Breast Cancer

  • Impact factors: 4.132
  • Publication: ACS Omega
  • Author:Yihao Wu, Tao Zhou, Da Qian, Xiaozhen Liu, Yuhao Xu, Weimin Hong, Xuli Meng, Hongchao Tang
  • DOI citation-doi:10.1021/acsomega.2c07480
  • Date:2023-01-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation