ZIM1 Combined with Hydrogel Inhibits Senescence of Primary PαS Cells during In Vitro Expansion

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
  • Author:Yueming Tian, Menglong Hu, Xuenan Liu, Xu Wang, Dazhuang Lu, Zheng Li, Yunsong Liu, Ping Zhang, Yongsheng Zhou
  • DOI citation-doi:10.3390/ijms24119766
  • Date:2023-06-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation